Chỉ có Đa Đảng Việt Nam mới thoát khỏi tình cảnh như hiện nay

Bạn có thể nói lên điều mình muốn "Tôi Muốn Đa Đảng" vào bất cứ đâu. vd: Card Visit